۵ شهریورماه یادروز پزشک ودانشمند برجسته ایرانی شیخ الرئیس ابوعلی سینا وروزداروساز بر پزشکان ایران اسلامی تبریک.

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران