۲۵ اسفندماه سالروز اختر چرخ ادب پروین اعتصامی گرامی باد.

بنفشه مژده نوروز میدهد مارا

شکوفه را ز خزان و مهرگان خبریست

(پروین اعتصامی)

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران