۱۴ مهرماه روز دامپزشک گرامی باد.

در ایران قدیم به دامپزشک بیطار می گفتند.دامپزشکی درایران سبقه بسیاردارد تا جایی که می گویند حکیم پرآوازه ایرانی ابو علی سینا بزرگ احتمام زیادی برمعالجه و درمان بیماری های حیوانات داشته اند.

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران