یکم بهمن ماه،زادروز فردوسی بزرگ برتمام ایرانیان و پارسی زبانان سراسرجهان خجسته باد.

چو ایران نباشد تن من مباد

بدین بوم و برزنده یک تن مباد

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران