کوه درس استقامت می دهد.

این بار صعود به قله بینالود به ارتفاع ۳۲۱۱ توسط خانم عبدا…آبادی دانشجو کوهنورد مرکزآموزش علمی_کاربردی خبرنگاران

با آرزوی بهروزی برای ایشان در تمام مراحل زندگی

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران