کسب مقام دوم فردی کانون فیلم وعکس در دومین جشنواره درون دانشگاهی رویش دانشگاه جامع علمی_کاربردی توسط آقای مهران کریمان دانشجو هنرمند عکاسی مرکزعلمی_کاربردی خبرنگاران مشهد

توفیق روز افزون رادرتمام مراحل زندگی از خداوند منان برای او خواستاریم.

مرکز علمی_کاربردی خبرنگاران مشهد

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران