کسب رتبه خبر برتر

کسب رتبه خبر برتر در جشنواره ملی نشریات صنعت ساختمان توسط سرکار خانم مائده نصرآزادانی دانشجو(کارشناسی_روابط عمومی_امور رسانه)مرکز علمی_کاربردی خبرنگاران

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران