کتابخانه(کتاب خوب)

مرکزعلمی_کاربردی خبرنگاران مشهد از دانشجویان سرکارخانم حسینی مجد ،سرکارخانم شفیعی،جناب آقای عباسی _جناب آقای مدنی و جناب آقای حشمتی برای اهداء ۹۰ جلد کتاب به کتابخانه دانشگاه کمال قدردانی و سپاسگذاری را می نماید.

طی ۵ سال آینده شما تغییری نخواهید کرد مگر به دلیل ملاقات با افراد خاص و کتابهایی که مطالعه می کنید.

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران