کتابخانه(کتاب خوب)

یکشنبه ها با معرفی تاثیرگذارترین کتابهای جهان

کارول دوک(mindest:the newpsychology of success)

این کتاب درحوزءتغییر و تحول به شمار می رود.دراین کتاب،تفاوت بین افرادباطرز تفکرثابت با افرادی دارای طرز تفکر(رشدیافته)رانشان داده ودر موردآن بحث می کند.

کتابی با پشتوانه قوی علمی برای خواندن

((لطفا برای معرفی وپیشنهاد کتابهای خود به معاونت پژوهشی مرکزآقای ستاری مراجعه یا با شماره تلفن۰۹۳۷۰۶۹۳۷۰۶ تماس بگیرید)).

 

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران