کتابخانه(کتاب خوب)

یکشنبه ها با معرفی تاثیرگذارترین کتابهای جهان

نام کتاب:مهارتهای ارتباطی و رضایتمندی در کتابخانه ها

مولف:محمدرضا خیابانی

انتشارات:نشرگیوا

تحقیقات نشان می دهد ۷۵درصد از اوقات روزانه ما به نحوی در تماس و ارتباط با دیگران می گذرد و….

لطفا برای معرفی و پیشنهاد کتابهای خود به معاونت پژوهشی مرکز آقای ستاری مراجعه نمایید.

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران