کتابخانه(کتاب خوب)

یکشنبه ها با معرفی تاثیرگذارترین کتابهای جهان

نام کتاب:بسوی کامیابی

نویسنده:آنتونی رابینز

مترجم:مهدی مجردزاده کرمانی

شاید بتوان این کتاب را سرآغاز ورود کتابهای موفقیت و خودیاری حداقل در ایران دانست زیرا کمتر ایرانی را پیدا می کنید که علاقمند به این حوزه باشد و کتابهای رابینز را نخوانده باشد. گویی یک قانون نانوشته است که هر فردی که میخواهد وارد دنیای روانشناسی موفقیت شود ابتدا باید از این دروازه عبور کند.

لطفا برای معرفی و پیشنهاد کتابهای خود به معاونت پژوهشی مرکزآموزش علمی_کاربردی خبرنگاران مشهدآقای ستاری مراجعه نمایید.

واحد پژوهش

 

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران