کتابخانه(کتاب خوب)

یکشنبه ها با معرفی تاثیرگذارترین کتابهای جهان

نام کتاب:توصیه های یک کارآفرین

نویسنده:مایکل بل(Michael Bell)

مترجم:محمود مختاری_وحیده سادات واحدی

ناشر:سخن گستر

ارائه نقطه نظراتی روشن وقابل درک که کارآفرینان با استفاده از آنها به مقصود خودمی رسند.خواندن این کتاب می تواند یک سرمایه گذاری واقعی جهت بهبود روند کاری شما باشدو…..

لطفابرای معرفی و پیشنهادکتابهای خود به معاونت پژوهشی مرکزآموزش علمی_کاربردی خبرنگاران آقای ستاری مراجعه نمایید.

#واحد پژوهش

 

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران