کتابخانه(کتاب خوب)

یکشنبه ها با معرفی تاثیرگذارترین کتاهای جهان

نام کتاب:هفت عادت مردمان موثر:the 7 habits of highly effective pepole

نویسنده:استفان کاوی

مترجم:گیتی خوشدل

ناشر:انتشارات پیکان

این کتاب یکی از برترین کتابها درزمینه موفقیت است،به نظرنویسنده موفقیت درواقع ازدرون به بیرون نمودپیدا می کندو…

لطفا برای معرفی و پیشنهاد کتابهای خود به معاونت پژوهشی مرکز آموزش علمی_کاربردی خبرنگاران آقای ستاری مراجعه نمایید.

#واحد پژوهش

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران