کتابخانه(کتاب خوب)

یکشنبه ها با معرفی تاثیرگذارترین کتابهای جهان

نام کتاب:ره آوردمدیریت

چکیده ای از سخنان بروزمدیریت،رفتارمدیریتی وداستانهای جذاب مدیریتی و…

لطفا برای پیشنهادومعرفی کتابهای خود به معاونت پژوهشی مرکزآموزش علمی_کاربردی خبرنگاران آقای ستاری مراجعه نمایید.

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران