کتابخانه(کتاب خوب)

یکشنبه ها با معرفی تاثیرگذارترین کتابهای جهان

نام کتاب:تجارت قرن بیست و یکم

نویسنده:رابرت تی کیوساکی

مترجم:محسن جواهری

انتشارات:ذهن آویز

این کتاب ،کتابی بسیار موثر برای برای دراختیارگرفتن وبهبود وضعیت مالی خود است و…

موجود در کتابخانه

لطفا برای معرفی و پیشنهاد کتابهای خود به معاونت پژوهشی مرکز آقای ستاری مراجعه نمایید.

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران