کتابخانه(کتاب خوب)

یکشنبه ها با معرفی تاثیرگذارترین کتاب های جهان

نام کتاب:تمثیل و مثل

نویسنده:اسماعیل سالاریان

انتشارات بخشایش

پژوهشی دردنیای جذاب کلمات که فهم،ذوق و سلیقه اقوام ایران زمین را درحکایت،روایت،تمثیل ومثل را از گویشهای مختلف بررسی می کند.

(کتابی فوق العاده برای خواندن)

((موجود در کتابخانه مرکز))

لطفا برای پیشنهاد و معرفی کتابهای خود به معاونت پژوهشی مرکزآقای ستاری مراجعه نماید.

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران