کتابخانه(کتاب خوب)

یکشنبه ها با معرفی تاثیرگذارترین کتابهای جهان

نام کتاب:نون نوشتن

نویسنده:محمود دولت آبادی

برای همدل خود لازم نیست همه چیزرابگوییتا او اندکی از تورابفهمد،بلکه کافی است اندکی برزبان بیاوری تااوهمه تورادریابد.

لطفا برای معرفی و پیشنهاد کتابهای خود به معاونت پژوهشی مرکز آقای ستاری مراجعه نمایید.

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران