کتابخانه(کتاب خوب)

پنج شنبه ها با معرفی اشعار وجملات ناب شما

لطفا برای معرفی و پیشنهاد جملات و اشعار خود به معاونت پژوهشی مرکز آقای ستاری مراجعه نمایید.

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران