کتابخانه(کتاب خوب)

یکشنبه ها با معرفی تاثیرگذارترین کتابهای جهان

نام کتاب:مثلث خبرنگاری

به اهتمام:احسان فکور

ناشر:شریعه توس

این کتاب بخشی از تجارب ۱۵ ساله اصحاب رسانه را در غالب مطالب ضروری گنجانده است و….(موجوددرکتابخانه مرکز)

لطفا برای معرفی و پیشنهاد کتابهای خود به معاونت پژوهشی مرکز علمی_کاربردی خبرنگاران مشهد آقای ستاری مراجعه نمایید.

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران