کتابخانه(کتاب خوب)

یکشنبه ها با معرفی تاثیر گذارترین کتابهای جهان

نام کتاب:بحران واقعیت

نویسنده:اندی گراندبرگ

مترجم:مسعود ابراهیمی مقدم و مریم لدنی

ناشر:شادرنگ

عکاسی معاصر بعنوان یک الگو و پیشینه ای برای بررسی عملکرد عکاسی همیشه مورد توجه بوده و توانسته راهنمای خوبی برای عکاسان باشد.در این کتاب  می توان دیدگاه ها،نظریه ها و آثارعکاسان را دنبال کردو….

لطفا برای معرفی و پیشنهاد کتابهای خود به معاونت پژوهشی مرکز علمی_کاربردی خبرنگاران آقای ستاری مراجعه یا با شماره ۰۹۳۷۰۶۹۳۷۰۶ تماس بگیرید.

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران