کتابخانه(کتاب خوب)

یکشنبه ها با معرفی تاثیرگذارترین کتابهای جهان

عنوان کتاب:آنسوی ژورنالیسم

اهتمام:هادی مرادی

انتشارات شاملو

چکیده ای از جملات ناب و خواندنی در باب خبروخبرنگاری(موجود در کتابخانه مرکز علمی_کاربردی خبرنگاران مشهد)

لطفا برای معرفی و پیشنهادکتاب های خو د به معاونت پژوهشی مرکز علمی_کاربردی خبرنگاران مشهد آقای ستاری مراجعه نمایید.

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران