کتابخانه(کتاب خوب)

هر پنج شنبه با معرفی جملات و اشعارناب شما

لطفا برای معرفی آثار خود به معاون پژوهشی مرکز علمی_کاربردی خبرنگاران مشهد آقای ستاری مراجعه یا با شماره ۰۹۳۷۰۶۹۳۷۰۶ تماس بگیرید.

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران