کتابخانه(کتاب خوب)

یکشنبه ها با معرفی تاثیرگذارترین کتابهای جهان

نویسندگان:ژن فرانک_عبدا… علیخانی و .

کتابی آموزشی و مرجع برای رشته گرافیک و گرایش های مختلف آن

(موجود در کتابخانه مرکز علمی_کاربردی خبرنگاران مشهد)

لطفا برای معرفی و پیشنهاد کتابهای خود به معاونت پژوهشی مرکز آقای ستاری مراجعه ویابا شماره ۰۹۳۷۰۶۹۳۷۰۶ تماس بگیرید.

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران