کتابخانه(کتاب خوب)

هرپنج شنبه با معرفی جملات و اشعارناب شما

لطفابرای تکمیل اطلاعات به معاونت پژوهشی مرکز آقای ستاری مراجعه یابا شماره ۰۹۳۷۰۶۹۳۷۰۶ تماس بگیرید.

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران