کتابخانه(کتاب خوب)

هرپنج شنبه با معرفی جملات واشعار ناب شما

لطفا برای تکمیل اطلاعات به معاونت پژوهشی مرکزآقای ستاری مراجعه یا با شماره تلفن۰۹۳۷۰۶۹۳۷۰۶ تماس بگیرید.

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران