کارت ورود به جلسه امتحانات

کلیه دانشجویان تمامی رشته ها صرفا از روز چهارشنبه ۵ دیماه تا روز دوشنبه ۱۰ دیماه جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات به واحد انتشارات  و جهت مهرو امضای کارت به واحد مالی مراجعه نمایند.

در صورت عدم مراجعه در تاریخهای فوق ،به هیچ عنوان حق شرکت در جلسه امتحانات را ندارند.

ملاک شرکت در جلسه امتحانات ،ارائه کارت ((مهردار و تاییدشده)) می باشد و از ورود دانشجویان فاقد کارت جلو گیری خواهدشد.

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران