کارت ورد به جلسه امتحانات

☸️ دانشجویان محترم جهت دریافت #کارت ورود به جلسه امتحانات از پنجشنبه ۱۴دیماه لغایت یکشنبه ۱۷ دیماه به واحد اداری مرکز مراجعه نمائید.

☸️ کلیه دانشجویان می باید با مراجعه به پورتال دانشجویی، #کارت را دریافت و جهت مهر و امضا به واحد اداری مراجعه نمایند.

☸️ ورود به جلسات امتحان صرفا با #کارت ورد به جلسه امکان پذیر است و  دانشجویان فاقد کارت #به_هیچ_عنوان امکان حضور در جلسات امتحانی را ندارند.

#کارت_امتحانات

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران