همایش سبک ز ندگی مهدوی

همایش سبک زندگی مهدوی کاری از دانشجویان(کارشناسی_روابط عمومی_رفتار اجتماعی و افکارسنجی)مرکز خبرنگاران به سرپرستی استاد دباغی مقدم ویژه دانشجویان مرکز خبرنگاران و خانواده های محترمشان.

زمان:یکشنبه ۸ اردیبهشت ماه

ساعت:۱۵:۳۰

مکان:قاسم آباد.استاد یوسفی ۱۳فرهنگسرای خانواده

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران