هفته دفاع مقدس گرامی باد.

عشق یک سینه و هفتاد ودو تن می خواهد

بچه بازیست مگر عشق جگر می خواهذ

هفته دفاع مقدس گرامی باد.

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران