نقطه اوج خصایل اخلاقی،ایثاراست.

اولین ایستگاه آتش نشانی در سال ۱۲۲۱ شمسی در شهر تبریز ساخته شد.

مرکز آموزش علمی_کاربردی خبرنگاران روز و هفته ایمنی و آتش نشانی را به تمام عاشق نشانان عرصه ستیز با آتش تبریک می گوید.

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران