مرکز علمی_کاربردی خبرنگاران مشهد(تحت نظارت دانشگاه جامع علمی_کاربردی)با اساتید متعهد و مجرب دررشته های ذیل دانشجو می پذیرد.

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران