مرکزآموزش علمی_کاربردی خبرنگاران مشهد(تحت نظارت وزارت علوم،تحقیقات و فناوری و دانشگاه جامع علمی_کاربردی)در رشته ها و گرایشهای مختلف با بهره مندی ازاساتید مجرب ومتعهد دانشجو می پذیرد.

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران