مبعث پیامبر مهربانی ها مبارک باد.

باز،شادی دست رد برسینه غم می زند

باز،پیک رحمت حق بال بر هم می زند

 

باز،جبرئیل امین از وحی او دم می زند

باز طغیان می کند دریای لطف کردگار

(حبیب چایچیان)

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران