لیست کسریات دانشجویان

به اطلاع اسامی مندرج در لیستها میرساند نهایتا تا تاریخ   ۵  آذر  نواقص مدارک خود را کامل کرده و تحویل واحد اداری مرکز دهند

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران