فرهنگی_پژوهشی

گزارش تصویری از بازدید موسسه ی معلولین و خانه سالمندان امام جواد(ع)با حضور مشاور و مسئول امور فرهنگی سرکار خانم هژبرکلالی و معاونت پژوهشی مرکز جناب آقای ستاری و دانشجویان اخلاقمدار مرکز علمی_کاربردی خبرنگاران با همکاری استاد پیرسلامی و جناب آقای محمد برات پور دانشجوی(کاردانی_خبرنگاری)

 

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران