فتح کوه،صلابتی چون تو می خواهد.

صعود موفقیت آمیز قله سنگی دال فریمان توسط جنای آقای ضرغامی زاده(رشته روابط عمومی)دانشجوی اخلاقمدار مرکز علمی_کاربردی خبرنگاران مشهد.

 

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران