عید قربان مبارک باد.

ناگهان ازدل همی فریاد کنم،

عید قربان است حسینم،جان به قربانت کنم

شعر:امیرعلی ستاری

تاریخ:۱۳۹۸/۵/۲۰

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران