علمی_پژوهشی

مشارکت استاد داننده در فصل نامه علمی_پژوهشی نگره در چاپ مقاله ی ترکیب بندی در دو کتیبه ثلث طوماری از محمدرضا امامی اصفهانی و محمد حسین شهیدمشهدی در صحن عتیق امام رضا(ع)

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران