صعودی به زیبایی زندگی

صعودی دیگر به قله ای دیگر توسط جناب آقای ضرغامی زاده دانشجوی کوهنورد مرکز علمی_کاربردی خبرنگاران

نام قله:بلور فریمان

ارتفاع:حدود۲۶۵۰

با آرزوی موفقیت و بهروزی برای ایشان

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران