صعودسرکارخانم معصومه عبدالله آبادی دانشجوی کارشناسی عکاسی خبری مرکز علمی_کاربردی خبرنگاران به قله تفتان

با آرزوی موفقیت روزافزون برای ایشان…

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران