شهادت امام حسن مجتبی(ع)تسلیت باد.

مرکزآموزش علمی_کاربردی خبرنگاران مشهد شهادت امام حسن مجتبی(ع)راتسلیت می گوید.

(به روایتی)

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران