شایدهنوز فرصت باقی باشد

با ثبت نام درلینک http://yon.ir/rahian97

درلیست ذخیره قراربگیرید ودر صورت ایجاد ظرفیت هم با ما همسفربشین 

حرکت:۱۷ یا ۱۸اسفندماه به مدت یک هفته فقط۱۲۵ هزارتومان (سهمیه دانشجویی)وسیله نقلیه:قطار

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران