سرودکوه

بسوی کوه

بسوی قله های با شکوه

بسوی آبی سپهر

به راه زرنشان مهر

چوآرزوی ما 

هوا

خوش است و پاک

به روی قله ها تن از غبار

تیرگی رها

برآرا چوجان تازه بربلندای خاک

همیشه برفراز

همیشه سرافراز

(فریدون مشیری)

صعود ،این بار به قله کلکچال توسط سرکارخانم عبدا…آبادی دانشجو مرکزعلمی_کاربردی خبرنگاران مشهد

ارتفاع:۳۳۵۰

آرزوی سرافرازی وسلامتی برای ایشان

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران