روز جهانی عصای سفید

مرکز آموزش علمی_کاربردی خبرنگاران ۲۳ مهر (۱۵oct)،روز ناشنوایان را به تمامی کسانیکه با روشنی ضمیرخود فریاددارند که ماهم تپیدن قلب زندگی  و زدن نبض طبیعت را احساس میکنیم تبریک می گوید.

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران