روزبهورز گرامی باد.

مرکزآموزش علمی_کاربردی خبرنگاران روزبهورز را به تمامی سنگربانان خط مقدم جبهه نظام سلامت تبریک می گویدو آرزوی بهروزی درتمامی مراحل زندگی برایشان دارد.

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران