رشته ورزشی فوتسال

برگزاری تمرینات جلسه یازدهم رشته ورزشی فوتسال با حضور معاونت پژوهشی  آقای ستاری و دانشجویان باتکنیک و فنی مرکز علمی_کاربردی خبرنگاران مشهد

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران