رادیو گراف طرح برگزیده

طرح برگزیده جشنواره در ششمین نمایشگاه درون دانشگاهی توسط جناب آقای ساسان خادم دانشجوی کارشناسی عکاسی خبری مرکز علمی_کاربردی خبرنگاران مشهد

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران