حضور شهردارمحترم منطقه ده مشهد جناب آقای رجب زاده،جناب آقای ستاری(معاونت پژوهشی)سرکارخانم هژبرکلالی(مشاورومسئول امورفرهنگی)وجمعی از دانشجویان مرکزعلمی_کاربردی خبرنگاران درجشن درخت کاری منطقه ده شهرداری مشهد

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران