جشن دانش آموختگی

برگزاری مراسم دانش آموختگی رشته گرافیک مرکز علمی_کاربردی خبرنگاران درروز جهانی گرافیک به مورخه هفتم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران