تیم فوتسال مرکز علمی_کاربردی خبرنگاران مشهد

حضور ذانشجویان مرکز علمی_کاربردی خبرنگاران در مسابقات فوتسال جهاد دانشگاهی با سرپرستی معاونت پژوهشی مرکز آقای امیرعلی_ستاری

مربی:آقای مهرخانی

بازیکنان:

۱_سید رضا طاهریان شهری

۲_سیدمرتضی محمدی

۳_سجاد فخرایی

۴_ناصر عجم

۵_مهران خدتشناس

۶_مهران اکبری

۷_احمدیوسفیان

۸_ابراهیم سعادت پور

۹_سیدمجتبی ذبیحی

۱۰_حسین لطفعلی خانی

باآرزوی موفقیت

 

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران